خانواده برای من یعنی همه غیر ممکن ها ممکن می شود. همراه با مادربزرگ.