نشستم وسط پاییز به استقبالِ بهار!!
تکمله:
پاییز هم که باشى به تقویمت بهار برمیگردد!
ربیع مبارک
به وقتِ هفتمین شب از ماه دلپذیر من،آبان