انگار کسی صدایم زده باشد...و من سربلند کرده باشم به جواب ...که ها؟...بله؟
(به کودکی هایم بسیار شبیه است این تصویر)
........................................
عکس : پیام ایرایی.
همین اوایل پاییز ِ امسال .