نگذار زخم هایت، تو را به کسی که نیستی، تبدیل کند.
#پائولوکوئلیو #درخت_زیبای_من #بید_مجنون