صحبت کردن در مورد ناخوشی و تلخی ها مانند کود ریختن پای علف می باشد. عکس معین باقری