قتل های ناموسی، نه قابل انکار و نه قابل پذیرش است، اما قابل پیشگیری است؛
تمرکز بر شیوه های دقیق مداخله، اعم از اقدامات فرهنگی و اصلاحات رفتاری و قانونی، از نتایج سیاست #تحمل_صفر در برابر خشونت است.
اجازه بدهیم هنر و سینما در خدمت دنیای بدون خشونت باشد.