در طلب بزرگی به کمتر از مقام ستارگان بسنده مکن......