دست بر دعا برداریم شاید امشب مستجاب شود دعاهایمان.
شاید امشب خدا به مهر بنگرد بر دستهای خالی و چشم های نگران .
شاید امشب آسان بگیرد و حکم دهد که جهان به عشق منور شود و مهربانی دو چندان شود .
شاید امشب دور کند از وجود همه طمع و بخل و کین را.
شاید امشب پایان تمام جنگ ها باشد و طلوع صلح جهانی... #دعا
#خدا #عشق #علی_فروتن #بازیگر #زندگی #کودکان #جنگ #سرما #باران #