ارادت داریم
فراوان

هفته تون زیبا و دلپذیر
در پناه حضرت دوست و عنایات پیامبر رحمت
شادوسلامت باشید.
با احترام:
مجیداخشابی
#پیام_هفته#پیامبر#زیبایی#عشق#مهر#باران#دکتر_مجیداخشابی#