بر فراز بلندی های فیلبند
و پشت صحنهء آخرین روزهای کاریِ فیلم جدید
...
پی نوشت:
عکس از دوست و همکار هنرمند مانی اسکندری