مهدی کوشکی،بنده،لیندا کیانى،مارال فرجاد،ویک ربع کله بچه های فنی. در یک فیلم سینمایی .....(اسمشواجازه ندادن فعلا بگیم)