بعد از اجراى نمایش"پشت دیوار عمارت"
کنار شیوا خسرومهر عزیز و رابعه اسکویى مهربون