یا میتونی درد تغییر کردنو تحمل کنی یا درد باقی موندن تو وضعیت الانت.