هر کسی یه جور به آرامش میرسه ، منم با این بچه ها به آرامش میرسم