روستای(بجاربنه) نزدیک رشت با ( لیلی ) جای همه دوستان خالی بود . یکم آبانماه