قسم به قلب سپیدت سیاهپوش کسی
به جز شهید #محرم نمیشوم هرگز!

#یا_حسین
#محرم
#نجم_الدین_شریعتی
#شب_زیارتی_سیدالشهدا