به نظر شما چهره آقای مدیری در این 6 سال چقدر تغییر کرده است؟