گفتم برای شفاف سازی، فهرست دارایی هامو منتشر کنم.

AndroidOnlineNewsImage (4)