هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد ...
هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد ...
عکس مربوط به آخرین مراحل تمرین تئاتر نینوچکا به کارگردانی #سعید_داخ .
#جوانه_دلشاد #تئاتر_نینوچکا#متن #موسیقی #علیرضا_قربانی #قطعه #پل