نسخه‌فاصله گرفتنوازادمهائی که برای توجزدوروئی نیرنگ چیزی به ارمغان نمیاورن می‌پیچم برای هرکی که رنجم میده.
ازدوستان بظاهردوست فاصله می گیرم چون ازصداقتم سواستفاده میکنن .
ازادمهائی که حرمت دل دیگران و
نگه نمی دارن‌دورمیشوم .....
شایدارامش‌پیداکنم
مریم_امیرجلالی# دروغ# ظلم# دشمنی