لب های خنده
لبِ تو خنده
لبِ تو خند؛
«تا عرش هم من می روم
با خنده ی لب های تو»
خنده ی لب،خند
لب خنده های با همِ
با من.
#شادیت_را_پیدا_کن
لبخند #شیوا #نفس #ما #عشق #مادردختری #شیواابراهیمی #نفس_خدایاری #شیوا_ابراهیمی #سرخابی #عشقم #دخترم