احساس میکردم نمی خواهی نگاهم را
من دزدکی از لای در دیدم پشیمانی.
مقداد داودیان
#کتاب#راز_ساعت_صفر