هانا جون کامکار به دوستی با شما افتخار میکنم... وقتى به شما فکر مى کنم فقط صداى خنده هامون به یادم میاد من عااشق این صدای قهقه ها هستم که با شما اوج مى گیره همیشه.. الهى که همیشه بخندى و بخندیم به هر چه زیباست و نازیباست... تولدت مبارک بانوى موسیقى و گل