روی دیوار هم ،یادگاری بنویسید. آدمیزاد با مرور خاطرات زنده اس