در این دنیا آرامش را بیش از هر چیز دیگرى دوست دارم. من در سکوت اشیا آوازى بى انتها و خاموش میابم.