شبنم جان این درد و دل های خواهر کوچک تو است که در صفحه ای عمومی نوشته شده. هر روز بیشتر از روز قبل می فهمم مسیر یک بانوی اصیل هنرمند چگونه بود . امروز می فهمم که چگونه یک شبنم خندان مهربان شدی. ممنونم که ما را به شور و عشقت مهمان می کنی . #گلاره_عباسی #شبنم_مقدمی #سوینا