با پسر بچه هاى عشقِ ِماشین! از خدا خنده هاى از ته دل خواستم براى همه بچه ها