خط قرمز داشته باش...
هم برای خودت ،هم بقیه،
نه رد شو،نه بزار رد شن...!!!!