به یـــــزدان که گـــــر ما خرد داشتیم کجـــــا این سر انجــــام بد داشتیم بســـــوزد در آتش گرت جـــــان و تـن بـــــه از زندگی کـــــردن و زیستـــن فردوسی