عاشق زنی مشو که می اندیشد،که میداند،که توان پرواز دارد وخود را باور دارد،عاشق زنی مشو که بلند میخندد و از گریستن نمیترسد،واز آن‌مهم تر زنی که شعر میداند،شعر میفهمد وعاشق شعر است.عاشق زنی مشو که ساعتی جلوی تابلوی نقاشی به نظاره می ایستد،یا آنی که توان زندگی بدون موسیقی را ندارد،
چرا که اگر عاشق چنین زنی شدی،چه باتو بماندیانه،چه عاشق تو بشود یانه،از اینگونه زن بازگشت به عقب هرگز ممکن نیست.....
#مارتا_ریورا_گاریدو
#آزاده_نامداری#زن#زیبایی#درک_زنانگی#شور_زندگی
پ.ن.برای دخترم گندم