تا در طلب گوهر کانى ، کانى تا در هوس لقمه نانى، نانى
این نکته رمز اگر بدانى، دانى هر چیز که در جستن آنى،آنى مولانا