خدایا شکرت براى هر آن چه هستم  هر آن چه دارم  هرآن چه دادى خدایا شکرت.