بخشی از درگیریهای مسعود و دکتر مهاجر ،بیشتر شبیه کشمکش های تام و جری شده.

بیژن بنفشه خواه به شدت درجه یک و دوست داشتنی هستی. با امواج مثبت و نیرومند. لطفا هر روزی که من افیشم،باش وگرنه اعصاب معصاب ندارم.

هنر عکسها هم که با سمیراجان بختیاریه