بهترین اتفاق دنیا اینه که لوکیشن فیلمبردارى ،کنار مهد کودک باشه...یعنى حس این رو دارى که خدا در بهشت رو بازگذاشته...روزم رو ساخت دیدن این فرشته هاى کوچولو