خدایا به جهنمت دیگر نیازی نیست
ما آدمها همدیگر را بهتر میسوزانیم