«هر چه از دست میرود
بگذار برود
چیزی که به التماس آلوده باشد نمیخواهم , هر چه باشد
حتی زندگی»