امروز متعلق به کودکان و اونهاییه که کودک درونشون زندست...