دیدار با دل پیرو
رستوران ایتالیایی در قلب لوس انجلس دارد به نام "ده". با اشاره به شماره پیراهن دیرآشنایش. طی تماشای دیدار اینتر - یووه در آن، فرصت ملاقات با او مهیا شد، با یکی از بازیکنان محبوبم: آلساندرو دل پیرو.
متواضع تر از آن چه تصور می کردم بود، بی پیرایه تر. مرد اهل خانواده ای کنار همسر، مثل خودش بسیار ساده و بی ادا، و سه فرزندش که ولی خوب یادش بود پاسخ منتظرانی که با اشتیاق به ملاقاتش شتافته اند را بدهد، بسیار صمیمی، بسیار دوستانه. با آلساندرو به راز محبوبیت از ته دل، ورای توپ و میدان، دست می یافتیم: زمینی بودن.