می اندیشم که شاید خواب دیده ام....
می اندیشم که شاید خواب بوده ام... خواب دیده ام
اما همه چیز یکسان است و با اینحال نیست...