زندگی یعنی دیدن لبخند عزیزانی که دوستشان داریم زندگی یعنی شادی های بی دلیل وخنده های ازته دل . زندگی یعنی خاطره های یواشکی که ثانیه هالبخندرا برلبانمان جاری می سازد. زندگی یعنی صدای قهقه کودکان ، یعنی‌دیدن طلوع خورشید .....‌ زندگی یعنی ارامش یعنی سادگی..... یعنی چای تازه دم مادر