کودکان یکى از زیباترین پدیده هاى هستى هستند که در لحظات ناامیدى از همه تلخى هاى زندگى مى توانند با پاکى و شفافیت و شادمانى هاى دیدنیشان درخشش امید را در قلب و ذهنمان پدیدار کنند و تشویق مان کنند تلاش کنیم دنیا را جاى بهترى براى آنها بسازیم .براى همه کودکان جهان .