حق کودکان سرزمینم این نیست حق کودکان سرزمینم خشونت نیست حق کودکان سرزمینم رنج و فقر و بیماری و کار در سنین کودکی نیست حق کودکان سرزمینم بی سوادی بی شناسنامه بودن نیست فرزند ایران به اندازه ی ایران حرمت دارد ای کاش حرمت ایران را نگه داریم به امید روزی که صدای خنده ی کودکانمان گوش فلک را پر کند به امید روزی که همه ی کودکان سرزمینمان در شرایط بهتری زندگی کنند روز جهانی کودک مبارک