شعف در من به نهایت بود آن شب‌ها‌ که‌ در‌ کنار آقای فلاح‌ و خانم قنبری کار می‌کردم
علی‌جان هم آمده بود سری به ما بزند