روز جهانی کودگ مبارک کودکان پیامبرانِ خدا هستند.
در چشم بر هم زدنی دنیا در دستانِ این کودکان خواهد بود
پس تا میتوانیم بخوانیم و بفهمیم تا بتوانیم به کودکانمان بیاموزیم.
تنها دلیلِ درکِ همه ی چیزهایی که داریم و میفهمیم عشقِ به اونهاست.(لئو تولستوی)
#عسل_شیرین_آرسس_خورشید_تابنده_
#نفس_نباشه_نیستی_شاران_گردنبندی_از_مروارید_
دوستتون دارم‌باعشق