شتر دیدی ندیدی.......
ما‌که تااااااددلتون بخواد شتر ندیدیم ،اینم شماندید بگیرین
همراه با دوست و همکار جان در مسیر یکی از سفرهای کاریمون.....