می خواستم مطلبی بنویسم در مورد اتحاد و همبستگی در این روزها دیدم چه بهتر که از شعرهای سهراب جان سپهری استفاده کنم که تولدشونم هست امروز 

من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هشیار است

در دلم چیزی هست

مثل یک بیشهٔ نور

مثل خواب دم صبح

و چنان بی‌تابم

که دلم می‌خواهد

بدوم تا ته دشت

بروم تا سر کوه

زادروز #سهراب_سپهری