حقیقتا وجود شما برای ما نعمت بود، پدرجان ، شما پدربزرگ عجیب و بینظیری بودین، چقدر رفاقت با شما زیبا بود و حالا سه سالِ که نیستین و ما دلتنگ وجودتون  حضورتون و رفاقتتون.
پ ن : من عاشق این عکسها هستم، شاید بهترین عکسهایی است که تو زندگیم گرفتم، جانیار دقیقا یکساله س