ازدیگران شکایت نمیکنم
بلکه خودم و تغییر میدم
چون کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست