((از من به یادگار بماند))

دور خوب است

دور چین بهتر

اطراف خوب است

اطرافیان بهتر

دیگران فوق العاده

به شرط پرش

به شرط پریدن

نه شرط نردبان

زالو سیر میشود ول میکند

انسان سیر میشود گشنه تر

گیاه گیاه است

حیوان حیوان است

انسان انسان نیست

دور خوب نیست

دورچین خوب نیست

تو خوب نیستی

من خوب نیستم

ولی در مجموع قابل قبولیم

با اغماض

همه شناگریم و باور داریم شناکردن آسان است اما به راحتی غرق میشویم

در مجموع خبری نیست.

عکس:امیرحسین شجاعی