هر وقت با چشمهایم بلند میگویم دوستت دارم آن طور بلند به من میخندى که دلم سر میرود که مبادا عشق از من دلقکى ساخته باشد سخت ناشى و احمق... آنوقت گاهى در دلم میگویم واى بر من... گاهى هم میگویم واى بر تو...آرى! من میخواهم عشق همیشه بى گناه باشد.